Toz tutma Sistemi

Toz Toplama Sistemleri
Çökelti odaları genellikle tozlarda yüklü havayı taşıyan kanallarla bağlantı halinde bulunan büyük boyutlu hacimlerdir, Kirli hava bu tip bir odaya girince hızını ve dolayısıyle taşıma gücünü kaybeder. Bu durumun sonucu olarak havada bulunan tozlar odanın dip tarafına çökelir. Şekil: Havanın oda içinden doğrudan doğruya geçmesinin Önlenmesi amacıyla, genellikle engeller öngörülür, Ve ayrıca plakalar yerleştirilerek toz partiküllerinin bu plakalara çarpımı ve böylelikle kinetik enerjilerin azaltılması sağlanır. TOZ TUTMA TESİSATI Mahal içerisinden aspiratör vasıtasıyla emilen tozların çevreye atılmaması için bu havadaki tozların birçok sistemler ile yakalanması gerekmektedir, En iri parüküller Öncelikle ele alınırsa, havanın temizlenmesi işleminde en yaygın şekilde uygulanan metodlar aşağıda açıklandığı gibi sıralanabilir.
siklonlar Siklonlar içlerindeki havanın hır silindire teğet doğrultuda püsküıtüldUğü dinamik çökelti odalarından ibarettir. Santrafüj etkisinin tesiriyle tozlar dönme hareketi yapmaya ve silindirin cidarlarına çökelmeye zorlanın Çökelen tozlar zaman zaman boşaltılan bir depoya dökülür. 3/TÖRBALI TOZ TUTUCULAR Kafes teller üzerine geçirilmiş torba tip fîlîtreîer bîr kollektör üzerine sıralanır, aspiratör bu torbalar içerisinden havayı çeker, emilen tozlu hava torbaların dışına yapışır, böylece çok ince toz parçacıkları havadan ayrılmış olur. Torba dışına yapışan tozlar silkeleme veya ters yönde üflenen basınçlı hava ile temizlenir, 4 ELEKTROSTATİK FÎLİf RELER Elemanter elektrik bilgisinin çok bilinen bir kanunu uyarınca, farklı yani zıt işaretli elektirik yüklerine sahip olan iki paıtikul arasında bir çekme kuvveti açığa çıkar, bu partiküller birbirine yaklaşma eğilimi gösterir. Elektrostatik toz tutucuların gerçeklenmesinde bu prensip esas alınmıştır. Kirli hava yaklaşıklıkla 13000 Volt dolaylarında pozitif bîr gerileme sahip olan bir doğru akım kaynağının bağlanmış bulunması nedeniyle yüksek düzeyde elektrostatik bir yük kazanan ince teller arasından geçirilir, Bu teller toprağa bağlanan çubuk ve borularla birbirinden ayrılmış durumdadır, Tellerle çubuklar arasındaki elektrostatik alandan geçişler sırasında, partiküller pozitif bir yük kazanır.